πένθος χαρωπόν= η βαθιά συναίσθηση και το υπέροχο βίωμα της μακαρίας χαρμολύπης , πού υπάρχει και εγκρύπτεται στην ορθόδοξη πνευματικότητα. Αφορμή ένας στίχος του Ν. Καρούζου, από το ποίημα "απολέλυσαι της ασθενείας σου". Όλοι οι ποιητές , είτε το γνωρίζουν , είτε το αρνούνται,είτε το αγνοούν είναι λίγο πολύ χαρμολυπικοί.Η μακαρία χαρμολύπη όμως εντοπίζεται απόλυτα μόνο στους βιωματικούς μυστικούς της ορθόδοξης πνευματικότητας.

Δευτέρα

Οὐκ ἔστιν ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις
Οὐκ ἔστιν ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις 

ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ ἄσκησις, σὺν ἁγιασμῷ· 

ὅθεν οὐδὲ πλούσιοι εἰσελεύσονται ἐν αὐτῇ,
ἀλλ' ὅσοι τοὺς θησαυρούς αὐτῶν ἐν χερσὶ πενήτων ἀποτίθενται. 

Ταῦτα καὶ Δαυῒδ ὁ Προφήτης διδάσκει λέγων·

Δίκαιος ἀνὴρ ὁ ἐλεῶν ὅλην τὴν ἡμέραν, 

ὁ κατατρυφῶν τοῦ Κυρίου καὶ τῷ φωτὶ περιπατῶν ὃς οὐ μὴ προσκόψῃ, 

ταῦτα δὲ πάντα, πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν γέγραπται 

ὅπως νηστεύοντες, χρηστότητα ποιήσωμεν, 

καὶ δῴη ἡμῖν Κύριος ἀντὶ τῶν ἐπιγείων τὰ ἐπουράνια. 


δοξαστικόν αίνων της ε΄κυριακής των νηστειών

Δεν υπάρχουν σχόλια: