πένθος χαρωπόν= η βαθιά συναίσθηση και το υπέροχο βίωμα της μακαρίας χαρμολύπης , πού υπάρχει και εγκρύπτεται στην ορθόδοξη πνευματικότητα. Αφορμή ένας στίχος του Ν. Καρούζου, από το ποίημα "απολέλυσαι της ασθενείας σου". Όλοι οι ποιητές , είτε το γνωρίζουν , είτε το αρνούνται,είτε το αγνοούν είναι λίγο πολύ χαρμολυπικοί.Η μακαρία χαρμολύπη όμως εντοπίζεται απόλυτα μόνο στους βιωματικούς μυστικούς της ορθόδοξης πνευματικότητας.

Κυριακή

...καί τάς αισθήσεις εκκαθάρωμεν πρός άς ο πόλεμος...


Εξορία Αδάμ, Γκουστάβ Ντορέ


Λιχνευσάμενοι, τήν πρώτην υπέστημεν γύμνωσιν, 
ηττηθέντες τής πικράς γεύσεως, καί τού Θεού εξόριστοι γεγόναμεν, 
αλλ' επανάγωμεν πρός μετάνοιαν, καί τάς αισθήσεις εκκαθάρωμεν πρός άς ο πόλεμος, επεισόδιον τήν νηστείαν ποιούμενοι, 
ελπίδι χάριτος, τάς καρδίας βεβαιούμενοι, 
ου βρώμασιν, εν οίς ουκ ωφελήθησαν οι περιπατήσαντες, 
καί βρωθήσεται ημίν ο Αμνός τού Θεού, εν τή ιερά καί φωτοφόρω νυκτί τής εγέρσεως, 
τό υπέρ ημών αχθέν σφάγιον,
 τό τοίς Μαθηταίς κοινωνήσαν, εν εσπέρα τού μυστηρίου, 
καί σκότος λύον τής αγνωσίας, εν τώ φωτί τής αυτού Αναστάσεως.


κατανυκτικό τροπάριο των αποστίχων πού ψάλλεται το βράδυ της Κυριακής της Αποκρέω Εβδομάδας και βρίσκεται στο Τριώδιον