πένθος χαρωπόν= η βαθιά συναίσθηση και το υπέροχο βίωμα της μακαρίας χαρμολύπης , πού υπάρχει και εγκρύπτεται στην ορθόδοξη πνευματικότητα. Αφορμή ένας στίχος του Ν. Καρούζου, από το ποίημα "απολέλυσαι της ασθενείας σου". Όλοι οι ποιητές , είτε το γνωρίζουν , είτε το αρνούνται,είτε το αγνοούν είναι λίγο πολύ χαρμολυπικοί.Η μακαρία χαρμολύπη όμως εντοπίζεται απόλυτα μόνο στους βιωματικούς μυστικούς της ορθόδοξης πνευματικότητας.

Σάββατο

σιγησάτω...

Σιγησάτω πᾶσα σὰρξ βροτεία

καὶ στήτω μετὰ φόβου και τρόμου

 καὶ μηδὲν γήϊνον ἐν ἑαυτῇ λογιζέσθω

ὁ γὰρ Βασιλεὺς τῶν Βασιλευόντων, καὶ Κύριος τῶν κυριευόντων

προσέρχεται σφαγιασθῆναι καὶ δοθῆναι εἰς βρῶσιν τοῖς πιστοῖς

προηγοῦνται δὲ τούτου οἱ Χοροὶ τῶν Ἀγγέλων 

μετὰ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας

τὰ πολυόμματα Χερουβεὶμ καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφεὶμ

τὰς ὄψεις καλύπτοντα καὶ βοῶντα τὸν ὕμνον

Ἀλληλούϊα.
  ψάλλεται στη Λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου και στη Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου

Δεν υπάρχουν σχόλια: