πένθος χαρωπόν= η βαθιά συναίσθηση και το υπέροχο βίωμα της μακαρίας χαρμολύπης , πού υπάρχει και εγκρύπτεται στην ορθόδοξη πνευματικότητα. Αφορμή ένας στίχος του Ν. Καρούζου, από το ποίημα "απολέλυσαι της ασθενείας σου". Όλοι οι ποιητές , είτε το γνωρίζουν , είτε το αρνούνται,είτε το αγνοούν είναι λίγο πολύ χαρμολυπικοί.Η μακαρία χαρμολύπη όμως εντοπίζεται απόλυτα μόνο στους βιωματικούς μυστικούς της ορθόδοξης πνευματικότητας.

Σάββατο

Πάτερ αγαθέ...

Πάτερ αγαθέ, εμακρύνθην από σου μη εγκαταλίπης με,

μηδέ αχρείον δείξης της βασιλείας σου· 

ο εχθρός ο παμπόνηρος εγύμνωσέ με, και ήρε μου τον πλούτον· 


της ψυχής τα χαρίσματα ασώτως διεσκόρπισα, 


αναστάς ουν, επιστρέψας προς σε εκβοώ· 

Ποίησόν με ως ένα των μισθίων σου, 

ο δι' εμέ εν Σταυρώ τας αχράντους σου χείρας απλώσας,

ίνα του δεινού θηρός αφαρπάσης με,

και την πρώτην καταστολήν επενδύσης με, ως μόνος πολυέλεος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: